1. Modlitwy

Skład Apostolski
Główne prawdy wiary
Dwa przykazania miłości
Dekalog
Siedem sakramentów
Cnoty boskie
Cnoty kardynalne
Dary Ducha Świętego
Siedem grzechów głównych
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Warunki dobrej spowiedzi św.
Rzeczy ostateczne człowieka
Przykazania kościelne
Pod Twoją obronę
8 błogosławieństw
Anioł Pański
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Tajemnice różańcowe

2. EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA - PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM.


 

 

 

OBOWIĄZUJĄCY KATECHIZM

 

 

1. "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne"(Mt 19, 16)

Jezus odpowiada "Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania" Co to jest Dekalog?

Słowo „Dekalog" znaczy dosłownie „dziesięć słów" greckie deka - dziesięć i logos - słowo (Wj 34,28).To zasadnicze streszczenie podstawowych reguł ludzkiego postępowania zawarte w Starym Testamencie. Dekalog ma poważny, zobowiązujący charakter , ponieważ wskazuje na przykazania miłowania Boga (pierwsze trzy) i bliźniego (pozostałych siedem). W tych przykazaniach zawiera się całe życie człowieka. Bycie chrześcijaninem to żywa relacja z Jezusem. Tekst 10 przykazań opiera się na dwóch biblijnych źródłach: Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21

2. Jaka jest treść 10 przykazań Bożych?

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

4. Czcij ojca twego i matkę twoją

5. Nie zabijaj

6. Nie cudzołóż

7. Nie kradnij

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego

3. O czym mówi pierwsze przykazanie?

Pierwsze przykazanie mówi o tym, że Bóg ma być dla nas głównym punktem odniesienia, niczego ani nikogo nie możemy stawiać ponad Niego; przykazanie zabrania: politeizmu, oddawać cześć innym bogom i bóstwom, ateizmu, agnostycyzmu, uwielbiać ziemskich idoli lub dobra materialne (np. pieniądze, sukcesy, uroda), zakazuje: przesądów, magii, okultyzmu, świętokradztwa, praktyk ezoterycznych, zabobonów, wróżbiarstwa, wystawiania Boga na próbę słowami lub czynami, świętokradztwa

4. Na czym polega przestrzeganie drugiego przykazania?

Drugie przykazanie wskazuje na szacunek dla imienia Bożego, nie wolno wypowiadać Go w sposób niegodny jak również przykazanie to mówi o poszanowaniu dla wszystkiego co jest święte, co należy do Boga.

5. Jak święcić dzień święty?

Chrześcijanie świętują niedzielę, która jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa oraz inne święta nakazane uczestnicząc w Eucharystii i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu. Świętując odrywają się od zwykłych obowiązków, poświęcając czas na modlitwę, lekturę Biblii oraz czyny miłości względem rodziny, bliskich i potrzebujących.

6. O czym mówi czwarte przykazanie?

Rodzina jest określana tzw. Kościołem Domowym. Jest podstawą do budowania wszystkich innych relacji. Przykazanie czwarte nakazuje czcić i szanować naszych rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej władzy: wychowawców, przełożonych, pracodawców. Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do szacunku (miłości synowskiej), wdzięczności, uległości i posłuszeństwa, przyczyniając się w ten sposób, przez dobre relacje między braćmi i siostrami, do wzrostu harmonii i świętości całego życia rodzinnego. Dzieci dorosłe powinny okazywać rodzicom pomoc moralną i materialną w starości, w chorobie, samotności lub potrzebie.

To przykazanie dotyczy także naszych obywatelskich obowiązków wobec ojczyzny.

7. Dlaczego nie wolno zabijać?

To Bóg jest Panem życia. On daje życie i tylko On może je odebrać. Ludzkie życie jest święte.

Wykroczenia przeciwko piątemu przykazaniu; Zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, i współdziałanie z nim, bezpośrednie przerywanie ciąży, zamierzone jako cel lub środek, jak również współdziałanie w przerywaniu ciąży; powoduje nałożenie kary ekskomuniki, samobójstwo, eutanazja, to wszystko co prowadzi do utraty godności człowieka, jego zdrowia czy życia: narkotyki, papierosy, uzależnienie od alkoholu i wszelkich używek, gwałt, wszelka przemoc, samookaleczanie się znęcanie się psychiczne, badania prowadzone na embrionach

8. O czym mówi szóste przykazanie?  

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył ich, by byli dla siebie nawzajem i dla miłości. Każdy człowiek powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową. Szóste przykazanie kieruje ku czystości, wiernej do śmierci miłości małżeńskiej, ku płodności, odpowiedzialności, ku szacunkowi dla danej przez Boga płciowości. Akt małżeński ma podwójne znaczenie: jednoczące (wzajemne obdarowanie się małżonków) i prokreacyjne (otwarty na przekazywanie życia). Nikt nie ma prawa naruszać tego nierozłącznego związku. Wykroczenia przeciwko czystości: cudzołóstwo, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne.

Wykroczenia przeciwko godności małżeńskiej: cudzołóstwo, rozwód, poligamia, kazirodztwo, wolne związki (współżycie, konkubinat), akty seksualne przed lub poza małżeństwem.

9. Co reguluje siódme przykazanie: "Nie będziesz kradł"(Wj 20,15)

Zakazuje niesprawiedliwego zabierania cudzej własności. Wzywa do poszanowania integralności stworzenia przez roztropne i umiarkowane korzystanie z bogactw mineralnych, roślinnych i zwierzęcych całego świata. Siódme przykazanie odnosi się także do niesprawiedliwego wstrzymywania wypłaty wynagrodzeń, przywłaszczania sobie rzeczy znalezionych, które można zwrócić, zatrudnianie przez pracodawców pracowników na warunkach uwłaczających ludzkiej godności, sztuczne zawyżanie lub zaniżanie cen, łapówkarstwo, korupcja, szastanie własnością społeczną i niedbałe zarządzanie, fałszowanie pieniędzy, rachunków i bilansów czy uchylanie się od płacenia podatków, przywłaszczanie sobie własności intelektualnej np. plagiat, nielegalne ściąganie danych z internetu.

10. Czego wymaga od nas ósme przykazanie?

Ósme przykazanie zakazuje: kłamstwa, które jest świadomym mówieniem lub robieniem czegoś niezgodnego z prawdą fałszywego świadectwa i krzywoprzysięstwa, pochopnego sadu, obmowy, plotkowania, hipokryzji, zniesławienia, oszczerstwa, które niszczą dobre imię i cześć bliźniego, do których ma prawo każda osoba; pochlebstwa, służalczości, chełpliwości, przede wszystkim gdy zmierzają do popełnienia grzechów ciężkich lub do osiągnięcia niegodziwych korzyści;Wykroczenie popełnione przeciw prawdzie domaga się naprawienia krzywd.

11. Co oznacza w dziewiątym przykazaniu: nie pożądać żony bliźniego swego?

Przykazanie dziewiąte wskazuje na odrzucenie wszystkiego, co może prowadzić do grzechu cudzołóstwa, niewierności, nieczystości. Chodzi tutaj o czyny zachowania, sytuacje, ale także o wewnętrzny świat myśli, uczuć, pragnień. Dziewiąte przykazanie zakazuje kultywowania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie. Czystość domaga się wstydliwości. Wstydliwość strzeże intymności człowieka: jego tajemnicy, jego wnętrza i godności.

12. Czego zakazuje dziesiąte przykazanie?

Dziesiąte przykazanie zakazuje pożądania rzeczy należących do innych, zazdrości, która odbiera radość z osiągnięć i darów innych, zawiści, zachęca do szacunku dla cudzej własności oraz do postawy życzliwości dla innych. Jezus wzywa do ubóstw duchowego „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5,3).

 

 

 

GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ

 

 1. Kim jest człowiek, z czego wynika jego wielka godność?

 

Człowiek został stworzony przez Boga i obdarzony przez Niego duchową i nieśmiertelną duszą, rozumem i wolną wolą, zdolnością do bezinteresownej miłości.. Jego wielka godność wynika z tego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

 1. Do czego powołany jest człowiek?

Człowiek jest powołany do świętości, czyli do szczęścia wiecznego, które może osiągnąć dzięki łasce Chrystusa, która uzdalnia go do uczestnictwa w życiu Bożym.

 1. Czym jest wolność?

Wolność jest darem Boga, który daje człowiekowi możliwość wyboru między dobrem a złem (wybór zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu); jest władzą działania lub niedziałania, a więc podejmowania rozumnych decyzji. Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze, w jakiej są one świadome i dobrowolne.

 1. Kiedy czyn jest moralnie dobry?

Ocena ludzkiego postępowania zależy od wybranego przedmiotu (to, co się robi), celu (to, co zamierza się osiągnąć), intencji działającego i okoliczności, które towarzyszą działaniu. O dobru lub złu konkretnego czynu decyduje przedmiot. Ważna jest również intencja działającego. Nie można usprawiedliwić złego działania, podjętego w dobrej intencji. Cel bowiem nie uświęca środków.

 1. Czym jest sumienie moralne?

Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu. Sumienie nakazuje czynić dobro a unikać zła. Jest sanktuarium człowieka, gdzie on spotyka się z Bogiem, gdzie słyszy Jego głos.

 1. Jak należy formować sumienie, żeby było pewne, prawe i prawdziwe?

       Sumienie pewne, prawe i prawdziwe kształtujemy przez:

       - słowo Boże,

       - nauczanie Kościoła,

       - modlitwę,

       - rachunek sumienia i systematyczne życie sakramentalne,

       - rady mądrych ludzi.

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra.

 1. Czym są cnoty ludzkie?

Cnoty ludzkie są stałymi dyspozycjami umysłu i woli, które porządkują uczucia i kierują postępowaniem człowieka zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego.. Do głównych cnót ludzkich, zwanych kardynalnymi, zaliczamy: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo.

 1. Co to są cnoty teologalne (boskie lub teologiczne)?

Są to cnoty pochodzące od Boga. Wszczepione wraz z łaską uświęcającą, uzdalniają do życia w jedności z Trójcą Świętą i do działania jako dzieci Boże. Są nimi wiara nadzieja i miłość.

 1. Czym jest wiara?

Wiara jest laską , która uzdalnia człowieka do przyjęcia wszystkiego, co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje , ponieważ Bóg jest samą Prawdą. Przez wiarę człowiek w sposób wolny powierza się Bogu, aby czynić Jego wolę.

 1. Czym jest nadzieja?

Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której z trwałą ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga życia wiecznego, pokładając naszą ufność w obietnicach Chrystusa i na pomocy łaski Ducha Świętego, aby na nie zasłużyć wytrwać do końca życia ziemskiego.

 1. Co to jest miłość?

Miłość jest cnotą teologalną, która uzdalnia człowieka do miłowania Boga ponad wszystko ze względu na Niego samego, a bliźniego jak siebie samego, ze względu na miłość Boga.

 1. Wymień dary Ducha Świętego:

Dary Ducha Świętego są trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka otwartym na natchnienia Boże. Są nimi: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

 1. Wymień owoce Ducha Świętego:

Owocami Ducha Świętego są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty. Tradycja Kościoła wymienia dwanaście: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość” (Ga 5,22-23).

GRZECH

!5. Co to jest grzech?

     Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako „słowo, czyn lub pragnienie przeciw prawu wiecznemu”.

!6. Jakie są rodzaje grzechów?

     Grzechy dzielimy na:

 • śmiertelne (ciężkie),
 • powszednie (lekkie).
 • przeciw Duchowi Świętemu,
 • wołające o pomstę do nieba,
 • cudze

17. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny i jakie są tego konsekwencje?

            Grzech śmiertelny ma miejsce wtedy, gdy człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w materii poważnej z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Grzech niszczy w człowieku miłość, bez której niemożliwe jest szczęście wieczne.

18. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni?

            Człowiek popełnia grzech powszedni wtedy, gdy dotyczy on materii lekkiej lub dotyczy materii ciężkiej, ale został popełniony bez pełnej świadomości lub bez całkowitej zgody. Grzech powszedni osłabia miłość względem Boga i bliźniego.

19. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu:    

20 Grzechy wołające o pomstę do nieba:

 

 

 

21. Grzechy cudze:

22. Co to jest wada?

            Wada (przeciwieństwo cnoty) jest złą skłonnością, która zaciemnia sumienie i nakłania do zła.

ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA

23. Co to jest prawo moralne?

            Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia.

24. Na czym polega naturalne prawo moralne?

            Prawo naturalne, zapisane przez Stwórcę w sercu każdego człowieka wyraża pierwotny zmysł moralny, który pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło.

25. W jakich formach wyraża się prawo moralne?

            Prawo moralne wyraża się:

 • w prawie wiecznym,
 • w prawie naturalnym,
 • w prawie objawionym, obejmującym Prawo Starego Przymierza i Prawo Nowego Przymierza,
 • w prawie kościelnym,
 • prawie cywilnym.

26. Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne?

            Nowe Prawo jest pełnią i dopełnieniem prawa Bożego, naturalnego i objawionego, urzeczywistnionego przez Chrystusa: Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

 

 

27. Gdzie znajduje się Nowe Prawo?

            Nowe Prawo znajduje się w całym życiu i przepowiadaniu Chrystusa oraz w katechezie Apostołów; zostało ono wyrażone w sposób szczególny w Kazaniu na Górze.

ŁASKA I USPRAWIEDLIWIENIE

28. Co to jest usprawiedliwienie?

            Usprawiedliwienie jest darem miłosierdzia Bożego, dzięki któremu zgładzone są człowiekowi grzechy i staje się sprawiedliwy i święty. Dokonuje się to przez łaskę Ducha Świętego, którą wysłużył Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie: zapoczątkowaną w sakramencie chrztu św.

29. Jakie są rodzaje łaski?

            Oprócz łaski habitualnej (uświęcającej) mamy: Laski aktualne (dary okolicznościowe); łaski sakramentalne; łaski specjalne lub charyzmaty (mające na celu dobro wspólne Kościoła)

Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest rozmową człowieka z Bogiem i rzeczywistym spotkaniem człowieka i Boga w Tajemnicy Trójcy Świętej.

Co jest istotą modlitwy chrześcijańskiej?

Istotą modlitwy chrześcijańskiej jest duchowe doświadczenie miłości Boga do człowiekowi i angażującym całą osobowość człowieka.

Jakie są formy życia modlitwy?

Tradycja chrześcijańska wskazuje trzy główne formy życia modlitwy: modlitwa ustna, rozmyślanie i modlitwa kontemplacyjna.

Jakie formy rozmowy z Bogiem są najistotniejsze w modlitwie chrześcijańskiej?

Są to: błogosławieństwo i adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia.

Jakie formy modlitwy występują w Eucharystii?

Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy.

Formy modlitwy

Formy modlitwy Wyjaśnienie
Błogosławieństwo i adoracja

Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią człowieka na dary Boże;błogosławimy Wszechmocnego, ponieważ On pierwszy nas pobłogosławił i obsypał swoimi darami.

Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą, wysławia wielkość Pana, który nas stworzył oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła.

Prośby

Modlitwa ta jest prośbą skierowaną do Boga o stosowne dobra, zgodnie z Jego wolą.Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego związku z Bogiem; prośba jest już powrotem do Niego.

Może występować modlitwa prośby o przebaczenie lub też modlitwa pokornej i ufnej prośby we wszystkich naszych potrzebach duchowych i materialnych. Przede wszystkim jednak prośba chrześcijańska powinna skupiać się na pragnieniu i poszukiwaniu Królestwa Bożego.

Wstawiennicza Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie za innych. Jednoczy nas ona z modlitwą Jezusa, który wstawia się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. Nasza modlitwa wstawiennicza powinna także rozszerzyć się na nieprzyjaciół.
Dziękczynienie Modlitwa dziękczynna wyraża się w okazywaniu wdzięczności Bogu za Jego dobrodziejstwa. Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza celebrując Eucharystię, w której Chrystus pozwala mu uczestniczyć w swoim dziękczynieniu Ojcu, w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Każde wydarzenie i każda potrzeba mogą stać się dla chrześcijanina motywem i przedmiotem dziękczynienia.
Uwielbienie Modlitwa uwielbienia jest to zachwyt Bogiem i Jego doskonałością w naturze i działaniu.Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna; wysławia Boga dla Niego samego i oddaje Mu chwałę dlatego, że On jest.

Podział modlitwy ze względu na jej podmiot:

Podział

ze względu na podmiot modlitwy

Wyjaśnienie

Indywidualna Jest osobistym kontaktem człowieka z Bogiem. Może wyrazić się w formie spontanicznej i uformowanej (np. różaniec).
Wspólnotowa (zbiorowa) Bierze w niej udział co najmniej kilka osób. Modlitwa wspólnotowa może realizować się w ramach liturgii lub poza nią.
Liturgiczna Jest modlitwą w imieniu całego Kościoła i w jedności z nim (np. modlitwa brewiarzowa).

Ze względu na sposób modlenia się możemy wyróżnić:

Podział

ze względu na sposób modlenia się

Wyjaśnienie

Modlitwa ustna Polega na wypowiadaniu w myśli lub na głos formuł modlitewnych lub własnych słów. Nie może być ona bezmyślnym recytowaniem słów, lecz wypowiadanym modlitwom winna towarzyszyć świadomość trwania przed Bogiem.

Modlitwa myślna

(rozmyślanie,

medytacja,

kontemplacja)

Ma trójstopniowy charakter:

Rozmyślanie polega na poznaniu prawdy Bożej i przyswajaniu jej przez człowieka. W tym procesie poznawczym główną rolę odgrywa intelekt.

Medytacja bazuje na doznaniu. Chodzi o osobiste przylgnięcie do poznanej prawdy i kształtowanie w jej świetle własnego życia.

Kontemplacja – mistyczne doświadczenie bezpośredniej obecności Boga.

Jakie dyspozycje człowieka wymagane są do prawdziwej modlitwy?

Aby modlitwa była autentyczna wymagane są następujące dyspozycje człowieka:

- czystość serca, które poszukuje Królestwa i przebacza nieprzyjaciołom,

- synowska śmiałość, która wykracza poza to wszystko, co czujemy i rozumiemy,

- czujność, która chroni ucznia przed pokusą,

- modlitwa w imię Jezusa.

Kiedynasza modlitwa jest skuteczna?

Nasza modlitwa jest skuteczna, gdy jednoczy się w wierze z modlitwą Jezusa.

Co charakteryzuje modlitwę Maryi?

Modlitwę Maryi charakteryzuje głęboka wiara oraz wielkoduszne ofiarowanie całej siebie Bogu.

Jakie są źródła modlitwy?

Źródłami modlitwy są:

- słowo Boże, przez które osiąga się "najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa"(Flp 3,8),

- liturgia Kościoła, która zapowiada, aktualizuje i komunikuje misterium zbawienia,

- cnoty teologalne (wiara, nadzieja, miłość),

- codzienne sytuacje, w których możemy spotkać Boga.

Jaką rolę w modlitwie odgrywa Duch Święty?

Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej, bowiem, gdy sami "nie umiemy się modlić tak, jak trzeba"(Rz 8,26), Kościół zachęca, abyśmy Go wzywali przy każdej okazji: "Przyjdź, Duchu Święty!".

Na kim spoczywa zadanie wychowania do modlitwy?

Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy.

Dlaczego zalecana jest codzienna modlitwa rodzinna?

Codzienna modlitwa rodzinna zalecana jest, ponieważ jest ona pierwszym świadectwem życia modlitwy Kościoła.

Co wspiera wychowanie do modlitwy w rodzinie?

Katecheza, grupy modlitewne, "kierownictwo duchowe" stanowią szkołę i pomoc wychowania do modlitwy.

Jakie są uprzywilejowane miejsca modlitwy?

Można modlić się wszędzie, lecz wybór sprzyjającego miejsca nie jest obojętny dla modlitwy. Kościół, dom Boży, jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej i adoracji eucharystycznej. Również inne miejsca pomagają modlić się, jak "kącik modlitewny" w domu, klasztor, sanktuarium.

Jakie momenty są najbardziej wskazane dla modlitwy?

Wszystkie momenty są wskazane dla modlitwy, ale Kościół proponuje wiernym rytmy modlitwy, mające podtrzymywać modlitwę nieustannąnp.: modlitwa poranna i wieczorna, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgia Godzin, niedzielna Eucharystia, różaniec, święta roku liturgicznego.

Dlaczego modlitwa jest walką?

Modlitwa jest darem łaski, lecz zawsze zakłada zdecydowaną odpowiedź z naszej strony, ponieważ ten, kto się modli, walczy przeciw sobie, otoczeniu, ale przede wszystkim przeciw podstępom kusiciela, który czyni wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy. Walka modlitwy jest nierozłączna z postępem w życiu duchowym. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli.

Jakie są trudności w modlitwie?

Najczęstsze trudności w naszej modlitwie to:

- roztargnienie; odwraca ono naszą uwagę od Boga i wskazuje nam, do czego jesteśmy przywiązani,

- oschłość; jest to pozbawienie pociechy, której człowiek doznaje w życiu duchowym,                                               -znużenie jest formą opieszałości duchowej, spowodowanej rozluźnieniem czujności i zaniedbaniem serca,

- przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne, czyli trudności związane ze skupieniem się,

- zawinione i nie zawinioneprzez osobę modlącą się.

Jakie zawinione trudności mogą wystąpić w podczas modlitwy?

Są nimi m.in.:

- lenistwo duchowe,

- zaniechanie modlitwy,

- dobrowolne rozproszenia,

- lekceważenie modlitwy na skutek dobrowolnego jej przerywania lub porzucania.

Jaka jest przyczyna niezawinionych trudności podczas modlitwy?

Rozproszenia niedobrowolne są wywołane niespodziewanymi i niezależnymi od woli modlącego się zakłóceniami z zewnątrz albo pochodzą z niestałości naszej pamięci i wyobraźni.

Co sprawia, że modlitwa może być bardziej autentyczna?

Modlitwie sprzyjają przede wszystkim:

- właściwy czas,

- postawa ciała,

- brak pospiechu i wyciszenie wewnętrzne,

- miejsce w którym można się skupić,

- odpowiednia metoda,

- przygotowanie do modlitwy,

- brak bodźców rozpraszających.

 

MODLITWA PAŃSKA:OJCZE NASZ

Jak powstała modlitwa Ojcze nasz?.

Jezus nauczył nas modlitwy chrześcijańskiej Ojcze nasz, gdy jeden z jego uczniów, widząc Go modlącego się, powiedział: "Panie, naucz nas modlić się" (Łk 11,1).

Dlaczego (Ojcze nasz) nazywa się "Modlitwą Pańską"?

Ojcze nasz nazywana jest "Modlitwą Pańską", ponieważ nauczył nas jej sam Pan Jezus.

Dlaczego możemy wzywać Boga jako "Ojca"?

Możemy wzywać Boga jako "Ojca", ponieważ został On nam objawiony przez Jego Syna, który stał się człowiekiem, a Jego Duch daje nam Go poznać. Dzięki Modlitwie Pańskiej jesteśmy więc świadomi, że jesteśmy dziećmi Ojca w Synu.

Co znaczy wyrażenie "któryś jest w niebie"?

To biblijne wyrażenie nie oznacza jakiegoś miejsca, lecz sposób istnienia. Bóg jest ponad wszystkim. Wyrażenie to wskazuje na majestat, świętość Boga, jak również na Jego obecność w sercach ludzi sprawiedliwych. Niebo, dom Ojca, jest prawdziwą "ojczyzną", do której zdążamy z nadzieją, podczas gdy znajdujemy się jeszcze na ziemi.

Jak ułożona jest Modlitwa Pańska?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, któryś jest

w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako

w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb do Boga Ojca.

Trzy pierwsze, teologalne, prowadzą nas do chwały Ojca: właściwą cechą miłości jest przede wszystkim myśleć o Tym, którego kochamy. Wskazują nam, o co w sposób szczególny powinniśmy modlić się: o uświęcenie Jego imienia, przyjście Jego Królestwa i wypełnienie woli Bożej. Co oznacza pierwsza prośba: "Święć się imię Twoje"?

Święcić imię Boga oznacza przede wszystkim wielbić Boga w Jego świętości.

O co prosi Kościół, modląc się: "Przyjdź Królestwo Twoje"? Kościół prosi o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili powrotu Chrystusa w chwale. Lecz Kościół prosi także, aby Królestwo Boże wzrastało już od dzisiaj.

Dlaczego mamy prosić: "Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi"?

Wolą naszego Ojca jest, "by wszyscy ludzie zostali zbawieni" (1Tm 2,3-4).Modlimy się do Boga Ojca, by złączył naszą wolę z wolą swego Syna, na przykładzie Najświętszej Maryi i świętych. To dzięki modlitwie jesteśmy w stanie "rozpoznać, jaka jest wola Boża" (Rz 12,2) i otrzymać "wytrwałość" do jej wypełnienia
Cztery pozostałe prośby przedstawiają Ojcu miłosierdzia nasze nędze i nasze oczekiwania. Prosimy Go, aby nas karmił, aby nam przebaczył, pozwolił przezwyciężyć pokusy i wyzwolił nas od Złego.

Jaki sens ma prośba: "Chleba powszedniego daj nam dzisiaj"?

Prosząc z ufnością dzieci Bożych o pokarm konieczny do życia dla wszystkich, wyznajemy, że Bóg, nasz Ojciec jest dobry ponad wszelką dobroć. Ta prośba wzywa nas także do dzielenia się z innymi, aby zaradzić potrzebom drugich.

Dlaczego mówimy: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"?

Prosząc Boga Ojca o przebaczenie, uznajemy się przed Nim za grzeszników. Lecz wyznajemy jednocześnie Jego miłosierdzie w odpuszczeniu grzechów. Nasza prośba jednak zostanie wysłuchana tylko pod warunkiem, że najpierw my sami ze swej strony przebaczyliśmy naszym winowajcom.
Co oznacza: "Nie wódź nas na pokuszenie"? Prosimy Boga Ojca, abyśmy umieli rozróżniać, z jednej strony między próbą, konieczną do wzrostu w nas dobra, a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci, i z drugiej strony między być kuszonym a przyzwolić na kuszenie. Wzywa nas do czujności i wytrwania aż do końca.

Dlaczego kończymy prosząc: "Ale nas zbaw ode Złego"?

Zło, o którym mówi ta prośba, oznacza Szatana, który sprzeciwia się Bogu i który jest "zwodzącym całą zamieszkałą ziemię" (Ap 12,9). Prosimy, by cała rodzina ludzka została wyzwolona od Szatana i jego dzieł. Błagamy także o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa, który uwolni nas ostatecznie od Złego.

MODLITWY WSPÓLNE

Znak Krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.Amen.

 

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Aniele Boży

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Anioł Pański

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo...

K. Oto ja służebnica Pańska,

W. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...

K. A Słowo stało się ciałem

W. I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim
wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu...

Królowo Nieba
(w okresie wielkanocnym)

Królowo Nieba wesel się, alleluja.
Bo Ten, któregoś zrodziła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja,

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Witaj Królowo

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz; witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Różaniec

Tajemnice radosne(w poniedziałki i soboty)

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie w świątyni
Odnalezienie w świątyni

Tajemnice światła(w czwartki)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Cud w Kanie Galilejskiej.
Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia.
Przemienienie.
Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne(we wtorki i piątki)

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Biczowanie.
Cierniem ukoronowanie.
Droga Krzyżowa.
Ukrzyżowanie i śmierć.

Tajemnice chwalebne(w środy i niedziele)

Zmartwychwstanie.
Wniebowstąpienie.
Zesłanie Ducha Świętego.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

modlitwa na zakończenie Różańca

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się.

Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronęuciekamy się,święta Boża Rodzicielko,naszymi prośbamiracz nie gardzićw potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygódracz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,Orędowniczko nasza,Pośredniczko nasza,Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj.Amen.

 

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.

 

PRAWDY NAUKI KATOLICKIEJ

Dwa przykazania miłości

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich
 2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Złota reguła (Mt 7,12)

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

Osiem błogosławieństw (Mt 5,3-12)

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Cnoty teologalne

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

Cnoty kardynalne

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Umiejętność
 6. Pobożność
 7. Bojaźń Boża.

Owoce Ducha Świętego

 1. Miłość
 2. Radość
 3. Pokój
 4. Cierpliwość
 5. Uprzejmość
 6. Dobroć
 7. Wspaniałomyślność
 8. Łaskawość
 9. Wierność
 10. Skromność
 11. Wstrzemięźliwość
 12. Czystość.

Przykazania kościelne

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać
 4. Podróżnych w dom przyjąć
 5. Więźniów pocieszać
 6. Chorych nawiedzać
 7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzesznych upominać
 2. Nieumiejętnych pouczać
 3. Wątpiącym dobrze radzić
 4. Strapionych pocieszać
 5. Krzywdy cierpliwie znosić
 6. Urazy chętnie darować
 7. Modlić się za żywych i umarłych

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Gniew
 5. Zazdrość
 6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 7. Lenistwo.

Rzeczy ostateczne

 1. Śmierć
 2. Sąd
 3. Potępienie
 4. Zbawienie.

 

 

 

 

 

 

Modlitwy, które znam

 1. Skład Apostolski
 2. Główne prawdy wiary
 3. Dwa przykazania miłości
 4. Dekalog
 5. Siedem sakramentów
 6. Cnoty boskie
 7. Cnoty kardynalne
 8. Dary Ducha Świętego
 9. Siedem grzechów głównych
 10. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
 11. Grzechy wołające o pomstę do nieba
 12. Warunki dobrej spowiedzi św.
 13. Rzeczy ostateczne człowieka
 14. Przykazania kościelne
 15. Pod Twoją obronę
 16. 8 błogosławieństw
 17. Anioł Pański
 18. Koronka do Bożego Miłosierdzia
 19. Tajemnice różańcowe

 

 

 1. ZNAM ŻYCIORYS MOJEGO PATRONA Z BIERZMOWANIA. KIM ON BYŁ? 

 

 

 

 

 

 

KATECHIZM -

 

1.  Co wyznajemy o Duchu Świętym w Credo (Symbol Nicejsko- -Konstantynopolitański) recytowanym podczas Mszy Świętej? W Credo wyznajemy: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.

2.  Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? „Duch Święty” to imię własne Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa Ducha Świętego Parakletem (co zazwyczaj tłumaczy się Pocieszyciel; i Duchem Prawdy. Ponadto w listach Apostoła Pawła znajdują się określenia: Duch obietnicy, Duch przybrania za synów, Duch Chrystusa, Duch Pana, Duch Boży. Piotr Apostoł mówi także o Duchu chwały

3.  Jakie są symbole Ducha Świętego? Symbole Ducha Świętego to: woda (żywa woda), namaszczenie (namaszczenie olejem) i pieczęć (naznaczenie pieczęcią), ogień, obłok i światło, ręka (włożenie rąk), palec (Jezus „palcem” Bożym wyrzuca złe duchy, gołębica.

4.  Jakie są dary Ducha Świętego? Dary Ducha Świętego to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za poruszeniami Ducha Świętego.

5.  Czym są charyzmaty? Charyzmaty są specjalnymi darami Ducha Świętego (łaskami) udzielonymi poszczególnym wiernym dla dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata, w sposób szczególny w celu budowania Kościoła.

6.  Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy (pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa)? W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku wraz z Maryją. Zesłanie Ducha Świętego to owoc Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w których objawiła się pełna uległość Wcielonego Syna Bożego wobec Ojca i pełnia działania Ojca wobec Syna przez wskrzeszenie Go z martwych. W dniu Pięćdziesiątnicy ten Duch zostaje udzielony Apostołom a następnie wierzącym w Jezusa Chrystusa. W tym dniu została w pełni objawiona Trójca Święta. Od tego dnia zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą; w pokorze ciała i w wierze uczestniczą oni już w komunii Trójcy Świętej.

7.  Czego dokonuje Duch Święty w Kościele? Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół. Duch Święty uprzedza ludzi swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa; ukazuje im zmartwychwstałego Pana, ; uobecnia misterium Chrystusa w liturgii, szczególnie w Eucharystii,

8.  Jakie są owoce Ducha Świętego? Owoce Ducha Świętego to: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

 

9. Kto jest autorem Pisma Świętego? Autorem Pisma Świętego jest Bóg, który wybrał ludzi i natchnął ich, by spisali to, o czym pragnął ich pouczyć. Mamy więc pewność, że Pismo Święte bezbłędnie naucza prawdy koniecznej dla naszego zbawienia.

 

10. Co to jest kanon Pisma Świętego? Kanon Pisma Świętego to kompletny zbiór ksiąg świętych: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu.

 

 

11. Co przekazują księgi Starego Testamentu? Księgi Starego Testamentu przekazują historię przygotowania ludzkości na przyjście Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata.

 

12. Co przekazują księgi Nowego Testamentu? Księgi Nowego Testamentu przekazują ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Ich centrum (zwłaszcza czterech Ewangelii) jest Jezus Chrystus (Jego czyny, nauczanie, męka i zmartwychwstanie) a także początki Kościoła.

13. Jakie jest podstawowe stwierdzenie w Wyznaniu wiary? Podstawowym stwierdzeniem w Wyznaniu wiary są słowa: Wierzę w Boga Ojca i Jego Syna oraz Ducha Święteg

14. Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego? Centralną tajemnicą naszej wiary i naszego życia jest tajemnica Trójcy Świętej oraz tajemnica Wcielenia Syna Bożego

 

15. Kim są Aniołowie i jakie jest ich zadanie? Aniołowie to stworzenia czysto duchowe, niecielesne, niewidzialne i nieśmiertelne. To stworzenia osobowe, posiadające rozum i wolę.

 

 • Jako wysłannicy Boga zwiastują zbawienie i służą wypełnieniu zamysłu Bożego
 • Kontemplują „oblicze Ojca... który jest w niebie”
 • Adorowali i służyli Jezusowi Chrystusowi, od momentu Wcielenia do Wniebowstąpienia
 • Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, służąc Mu podczas sądu
 • Wierni przyzywają ich opieki i wstawiennictwa oraz czczą ich pamięć w liturgii.  
 • 16. Co to jest Dobra Nowina? Dobra Nowina jest ogłoszeniem prawdy (wiadomości), że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Umarł z powodu naszych grzechów i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia
 • 17. Co oznacza imię „Jezus”? „Jezus” w języku hebrajskim oznacza „Bóg zbawia”.

18. Co oznacza imię „Chrystus”? „Chrystus” to greckie słowo, które znaczy „namaszczony” (po hebrajsku „mesjasz”). Jezus jest Chrystusem, ponieważ został posłany przez Boga Ojca i namaszczony Duchem Świętym

 

 

19. Co oznacza słowo „Wcielenie”? Kościół nazywa „Wcieleniem” fakt przyjęcia przez Syna Bożego natury ludzkiej.

 

 

 

20. Co oznacza wyrażenie: Jezus począł się z Ducha Świętego? Wyrażenie to oznacza, że Duch Święty sprawił, że w łonie Maryi Dziewicy wieczny Syn Ojca począł się jako człowiek. Dokonało się to bez udziału mężczyzny.

 

 

21. Co oznacza słowo „Kościół”? Słowo „Kościół”, z greckiego „ekklesia”, oznacza „zwołanie”. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie.

 

 

22. W jakich trzech funkcjach Chrystusa uczestniczy Lud Boży? Lud Boży uczestniczy w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski

 

 

23. Jakie są podstawowe przymioty Kościoła? Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Te cztery podstawowe przymioty Kościoła są ze sobą nierozerwalnie połączone, wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posłania.

 

 

24. Kto z ludzi posiada pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę w Kościele? Najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę w Kościele ma biskup Rzymu, który jest nazywany papieżem. Jest On następcą św. Piotra i widzialną głową Kościoła; jest zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Ludu Bożego.

 

SAKRAMENTY

 

1. Jak Katechizm Kościoła katolickiego porządkuje sakramenty? Katechizm porządkuje sakramenty w trzech grupach:

 

 • sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia),
 • sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych),
 • sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych (sakrament święceń, małżeństwo).

 

2. Czym dla chrześcijanina jest chrzest? Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

 

3. Jakie są łaski chrztu?

 

 • Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy (grzech pierworodny, grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzechy).
 • Chrzest czyni ochrzczonego „nowym stworzeniem”, przybranym synem Bożym
 • Chrzest jednoczy z Chrystusem i włącza w Jego Kościół
 • Przez chrzest ochrzczeni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa; chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych
 • Chrzest jest podstawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, również tymi, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z Kościołem katolickim.
 • Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa, które konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Znamienia tego nie zmazuje żaden grzech, dlatego sakramentu chrztu udziela się jeden raz. Chrzest uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i do wypełniania ich kapłaństwa przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości.

 

 4. Na czym polega istotny obrzęd chrztu? Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Greckie baptizein (chrzcić) oznacza: zanurzyć, pogrążyć.

 5. Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie? Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje na zawsze swoje imię w Kościele. Imię każdego człowieka jest ikoną osoby, domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi. Bóg bowiem wzywa każdego człowieka po imieniu.

 

BIERZMOWANIE

 

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

6.    Czym jest sakrament bierzmowania? Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

7.   Jaki związek istnieje między bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią? Sakrament bierzmowania jest sakramentem dopełnienia inicjacji chrześcijańskiej. Wraz z chrztem i Eucharystią stanowi jedność, czyli pełną inicjację chrześcijańską. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie bez bierzmowania i Eucharystii pozostaje niedopełnione. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego stanowią fundament chrześcijańskiego życia. Udzielają łask koniecznych do życia według Ducha: wierni odrodzeni przez chrzest zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła - jest „sakramentem sakramentów”.

8. Jaki jest istotny znak obrzędu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki, i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Krzyżmo to olej zmieszany z balsamem poświęcony przez biskupa diecezjalnego w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma.

9.  Ku czemu powinno zmierzać przygotowanie kandydata do bierzmowania? Przygotowanie do bierzmowania ma na celu:

 • doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem;
 • doprowadzenie chrześcijanina do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami;
 • bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.

10.  Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania? Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w świecie w sprawach doczesnych.

11 Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania? Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Z ważnych powodów biskup może udzielić pozwolenia na udzielenie tego sakramentu prezbiterowi. Jeśli jakiś chrześcijanin znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, każdy prezbiter powinien udzielić mu bierzmowania.

12  Jakie są owoce sakramentu bierzmowania? Owocem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy stało się udziałem Apostołów. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, to znaczy:

•   głębiej zakorzenia w Bożym synostwie,

•   ściślej jednoczy z Chrystusem;

•   pomnaża dary Ducha Świętego;

•   udoskonala więź z Kościołem;

•   udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;

13. Co to znaczy, że sakrament bierzmowania wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię? W sakramencie bierzmowania Jezus Chrystus naznacza chrześcijanina niezatartą pieczęcią swego Ducha, czyli nieodwołalną ze strony Boga przynależnością do Niego, i przyobleka go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

 

EUCHARYSTIA

      14.      Czym jest Eucharystia? Eucharystia jest pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa, to znaczy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

      15. Jaką treść zawiera słowo „eucharystia”? Sakrament ten nazywa się Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu.

      16.  Jak inaczej nazywa się Eucharystię? Inne nazwy na określenie Eucharystii to:

 

•Łamanie Chleba,

 

•Wieczerza Pańska,

 

•Zgromadzenie eucharystyczne,

 

•Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,

 

•Najświętsza Ofiara (ofiara Mszy Świętej),

 

•Święta i Boska liturgia,

 

•Święte Misteria,

 

•Najświętszy Sakrament (sakrament sakramentów, Wielki Sakrament),

 

•Komunia,

 

 • Msza Święta.
  17. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię? Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany.

  18. W jaki sposób udzielany jest sakrament namaszczenia chorych? Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest:

  •   przez włożenie w milczeniu rąk kapłana na głowę chorego i modlitwę nad chorym w wierze Kościoła,

  •   przez namaszczenie czoła i rąk chorego świętym olejem, poświęconym przez biskupa lub w razie potrzeby przez prezbitera celebrującego ten sakrament.

  19. Jakie są stopnie sakramentu święceń? Wyróżniamy trzy stopnie:

   

  •   episkopat, •     prezbiterat, •  diakonat.

  20.  Co to są sakramentalia? Sakramentalia są znakami świętymi ustanowionymi przez Kościół. Mają na celu:

   

  •   przygotowanie ludzi do przyjęcia owocu sakramentów uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią);

   

  •   uświęcanie różnych okoliczności życia.

  21.Jakie są formy sakramentaliów? Do form sakramentaliów należą:

   

  •   błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc), które są uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary;

   

  •   poświęcenia pewnych osób Bogu (np. konsekracja dziewic, obrzęd profesji zakonnej, błogosławienie lektorów, akolitów, katechetów) oraz pewnych przedmiotów i miejsc do użytku liturgicznego (na przykład: kościoła, ołtarza, świętych olejów, naczyń i szat liturgicznych, dzwonów);

   

  •   egzorcyzmy, które mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi.

  22. Co to jest cnota? Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Cnoty dzielą się na ludzkie i teologalne.

  23. Czym jest łaska? Łaska jest pomocą, jakiej Bóg udziela człowiekowi, by odpowiedział on na swoje powołanie i stał się przybranym dzieckiem Boga.

  24.
  Jakie są rodzaje łaski Bożej? Wyróżniamy:

   

  •   łaskę habitualną (uświęcającą) i łaski aktualne (okolicznościowe),

   

  •   łaski sakramentalne (właściwe określonym sakramentom),

   

  •   łaski szczególne (charyzmaty), a wśród nich łaski stanu.

  25. Czym jest Dekalog? Dekalog to „dziesięć słów”, które Bóg objawił swojemu ludowi na świętej górze. Stanowi część zawartego przez Boga Przymierza z Jego ludem. Zachowując przykazania, człowiek wyraża swoją przynależność do Boga.

 • 26. Dlaczego Dekalog ma charakter zobowiązujący? Dekalog ma charakter zobowiązujący, ponieważ objawia człowiekowi drogę życia.

  27. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest spotkaniem i zjednoczeniem dziecka Bożego z nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. 

  28.
  Jakie są źródła modlitwy? Źródłami modlitwy są: słowo Boże, liturgia Kościoła, cnoty teologalne (wiara, nadzieja i miłość). W każdym z tych źródeł oczekuje nas Chrystus, aby napełnić nas Duchem Świętym.

 •        29. Jakie formy przyjęła modlitwa chrześcijańska? Utrwalone w tradycji Kościoła formy modlitwy chrześcijańskiej to:

   

  •   błogosławienie (wychwalanie),

   

  •   adoracja,

   

  •   modlitwa prośby,

   

  •   modlitwa wstawiennicza,

   

  •   modlitwa dziękczynienia,

   

  •   modlitwa uwielbienia.

  30. Jakie trzy główne sposoby modlenia się zachowała tradycja chrześcijańska? Trzy główne sposoby modlenia się w tradycji chrześcijańskiej:

  •   modlitwa ustna,   rozmyślanie (medytacja),   modlitwa kontemplacyjna.

  31.             Kto nas nauczył modlitwy „Ojcze nasz”? Modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus. Stąd modlitwa ta nazywa się „Modlitwą Pańską”, czyli „Modlitwą Pana”.

  32
  . Jakie miejsce zajmuje modlitwa „Ojcze nasz” w Piśmie Świętym? Modlitwa „Ojcze nasz”, umieszczona w centrum Kazania na Górze, przedstawia w formie modlitwy istotną treść Ewangelii, jest streszczeniem całej Ewangelii.

  33.
  Ile próśb zawiera Modlitwa Pańska? Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb skierowanych do Boga Ojca. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Ojca, a cztery pozostałe do potrzeb i pragnień człowieka.

   

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone www.parafia-mbcz-garwolin.pl

Parafia p.w. MB Częstochowskiej w Garwolinie

 

Projekt i wykonanie

Agencja Reklamowa Bright-biz.pl   tworzenie stron www Garwolin

 

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

logo-short